Expertise

Bij Stichting Oosterwijs hebben we kennis van zaken: we horen en zien onze leerlingen en weten wat voor hen werkt. We mogen onszelf dan ook best expert noemen op een aantal vlakken. Het volledige overzicht, ook van de expertises van onze collega’s in het speciaal onderwijs, vind je op de website van Oosterwijs.

Het ABCD-model

Het ABCD-model

De leerkrachten en ondersteuners van de Sterrenkijker zijn allemaal getraind in het gebruik van het ABCD-model. Dit model geeft medewerkers belangrijke handvatten om gedrag te typeren en er passend naar te handelen in de klas. Iedereen in het team is bekend met de stappen in het ABCD-model en kan signaleren, ingrijpen en reflecteren op de situatie. We ondersteunen elkaar waar dat nodig of gewenst is. 

Vreedzaam

Vreedzaam

Op onze Sterrenkijker-locaties werken we met de methode Vreedzaam. Deze methode draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het bevorderen van zelfvertrouwen en sociaal gedrag. Kinderen leren om op een positieve manier met zichzelf en elkaar om te gaan, om op een democratische manier beslissingen te nemen en samen conflicten op te lossen. Ze dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf, elkaar en de gemeenschap en leren om te gaan met de verschillen hierbinnen. 

De manier waarop we met elkaar omgaan hebben we, als onderdeel van de methodiek, grondwettelijk vastgelegd. Dit betekent dat we allemaal dezelfde vier grondregels hanteren: 

  • Samen: we zorgen samen voor een fijne sfeer, iedere dag weer. 
  • Taal: we spreken allemaal, dezelfde vreedzame taal. 
  • Eigenheid: iedereen hier, is mooi op zijn eigen manier.
  • Respect: naar groot en klein, zullen we respectvol zijn. 

Samen maken we de Sterrenkijker een duidelijke, veilige en fijne plek voor ons allemaal om te leren en ontwikkelen.

De Oosterwijs-manier van werken

De Oosterwijs-manier van werken

School speelt een belangrijke rol in het leven en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat geldt ook voor onze leerlingen. School is een oefenplek, de wereld in het klein. Het is de plaats waar leerlingen groeien in de omgang met anderen en waar ze leren grip te krijgen op allerlei situaties. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en kunnen zich spiegelen aan voorbeelden. Daarmee vervult Oosterwijs een belangrijke sociale functie.

Voor de leerlingen van Oosterwijs zijn nog twee factoren belangrijk: nabijheid en bescherming. Met de juiste ondersteuning en begeleiding helpen we hen negatieve ervaringen achter zich te laten en nieuwe, positieve ervaringen op te doen. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om structuur en overzicht te bieden in een zo voorspelbaar mogelijke leeromgeving. Daarbij bieden we op allerlei manieren maatwerk voor onze leerlingen.

Ook onze samenwerking met externe partijen is ‘echt Oosterwijs’. Specialistische voorzieningen, wijkteams, regulier onderwijs, coaches en andere ketenpartners: we hebben elkaar nodig! Samen werken we aan inclusief onderwijs met oog en oor voor alle leerlingen.