Het onderwijs

Sterrenkijker

Het onderwijs

Onze leerlingen krijgen onderwijs in groepen van maximaal 14 leerlingen. Wij stellen deze groepen jaarlijks met veel zorg samen. Aan elke groep zijn maximaal twee groepsleerkrachten verbonden.

Daarnaast krijgen leerlingen les van twee vakleerkrachten: een vakleerkracht gymnastiek en een leerkracht beeldend vormen.

In het hoofdstuk ‘Wat leren kinderen op De Sterrenkijker’ van de schoolgids leest u hier meer over.
 

Sterrenkijker

Doorstromen

We streven er op De Sterrenkijker naar om de kinderen aan het eind van een schooljaar voor hun gevoel niet te laten zitten. In een nieuw schooljaar gaan de kinderen door in het niveau dat het best aansluit bij hun functioneringsniveau en leeftijd. De ontwikkeling die een leerling maakt op De Sterrenkijker laten we aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden en uitstroomperspectief.

Sterrenkijker

Eén klas, verschillende niveaus

In één groep zitten kinderen die verschillen in leerstofstand en dus op een verschillend niveau instructie en begeleiding nodig hebben.

In principe gaan we uit van hooguit drie instructiegroepen per klas.

Bij taal en rekenen werken we met een groepsplan. In een groepsplan staat bijvoorbeeld hoe de leerlingen bij een bepaald vak zijn samengevoegd, wat voor hen de leerdoelen voor de komende periode zijn en of zij een verkorte, een basis- of een intensieve instructie krijgen.

Kinderen kunnen dus bij rekenen werken op niveau groep 4, terwijl zij bij spelling les krijgen op niveau half groep 5.  

De Vreedzame School

De Vreedzame School

De Sterrenkijker besteedt veel aandacht aan sociale en emotionele ontwikkeling, het bevorderen van het zelfvertrouwen en sociaal gedrag. Wij gebruiken hierbij de methode De Vreedzame School. 
 
De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen gehoord en gezien worden en een stem krijgen. 
Ook leren ze om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
 
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. 
De klas en de school zijn daarbij de oefenplaats. 
 
De Vreedzame School wil kinderen leren om:
• op een positieve en zorgzame manier met 
elkaar om te gaan;
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
• constructief conflicten op te lossen;
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en
voor de gemeenschap;
• open te staan voor verschillen tussen mensen.
 
In de klas worden elk jaar 6 thema's behandeld. Elk met zijn eigen nieuwsbrief, met uitleg van activiteiten in de klas en tips voor thuis.
 

De Vreedzame School vormt een belangrijke pijler binnen het onderwijs op de Sterrenkijker.

De Vreedzame School vormt als het ware de cultuur in de school. De lessen zijn daarbij een hulpmiddel en bieden een kapstok voor het onderwijs in sociale en emotionele vorming en democratisch burgerschap.

Maar De Vreedzame School komt vooral buiten de lessen duidelijk zichtbaar naar voren door de geleerde omgangsvormen in alle dagelijkse situaties toe te passen en te benoemen. We bieden de leerlingen daarvoor een omgeving waarin zij leerervaringen kunnen opdoen. Doordat iedere persoon op de Sterrenkijker dezelfde ‘vreedzame’ taal spreekt, biedt dit leerlingen veel duidelijkheid en houvast wat een gevoel van veiligheid bewerkstelligt.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor en betrokken bij de klas en bij de school. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid komt naar voren in de grondwet van de Sterrenkijker die we sinds 2021 hanteren. Daarbij volgen we de volgende grondwetregels:

Samen: We zorgen samen voor een fijne sfeer, iedere dag weer.

Taal: We spreken allemaal, dezelfde Vreedzame taal.

Eigenheid: Iedereen hier, is mooi op zijn eigen manier.

Respect: Naar groot en klein zullen we respectvol zijn.

Top