Speciale aanpak

De Sterrenkijker

Ontwikkeling weer op gang krijgen

De leerlingen van De Sterrenkijker zijn bijna altijd leerlingen die door verschillende oorzaken gestrand zijn in het gewone onderwijs.

De Sterrenkijker ziet het als haar opdracht om de vastgelopen ontwikkeling van het kind weer op gang te krijgen. Zo kunnen we, samen met ouders en kind aan een betere toekomst werken.

Dit doen we door ons onderwijs en onze onderwijsomgeving zorgvuldig af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van het kind.

 

De Sterrenkijker

Een veilige omgeving

In de manier waarop wij onderwijs geven ligt de nadruk op het creëren van veiligheid.

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling. Kinderen voelen zich veilig als ze mogen zijn wie ze zijn, als ze merken dat ze meetellen en als het duidelijk is wat er wel en niet van ze wordt verwacht.

Wij bieden onze leerlingen dan ook een veilige, ondersteunende leeromgeving met veel structuur en een sociaal-emotioneel klimaat waarin ze kunnen opbloeien.

De Sterrenkijker

Leren omgaan met problemen

Zonder dat ze het zelf willen kunnen onze leerlingen ingewikkeld gedrag vertonen. Dat is voor henzelf erg vervelend en het is soms moeilijk voor hun omgeving.

Veel van onze leerlingen zullen niet over hun problemen heen groeien waar ze nu tegenaan lopen. Gelukkig kunnen we de meesten wel leren hoe ze hier (beter) mee om kunnen gaan.

Door leerlingen te accepteren zoals ze zijn en ze intensief te begeleiden, scheppen wij op de Sterrenkijker weer nieuwe kansen voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

De Sterrenkijker

Steun van de ouders nodig

Door de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, leggen wij de basis voor een goede voortgang van de verstandelijke ontwikkeling.

Hierbij hebben we de steun van de ouders nodig. Als school en ouders één lijn trekken en samen een team zijn, is er rust in de leefomgeving.

Dat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling en leren.

De Sterrenkijker

Aanleg accepteren

Op de Sterrenkijker zijn ‘begrip en acceptatie’ en ‘grenzen stellen’ twee kanten van één medaille.

De meeste kinderen met gedragsproblemen hebben een tekort aan eigen structurerend, probleemoplossend
vermogen.

Dit tekort kan ontstaan door een probleem in aanleg, door omgevingsfactoren of door wisselwerking tussen beiden. Als aanleg een rol speelt is het heel belangrijk dat dit door zowel de omgeving als het door kind zelf wordt geaccepteerd.

Als omgeving en kind weten dat het brein bij bijvoorbeeld autisme anders werkt en hoe dat dan werkt, wordt communiceren gemakkelijker. 

Het ‘anders zijn/doen’ wordt door de omgeving dan beter begrepen.

De Sterrenkijker

Grenzen stellen

Begrip en acceptatie houden niet in dat wij op de Sterrenkijker alle gedrag begripvol benaderen.

Wij stellen wel degelijk grenzen. Zo kunnen kinderen met gedragsproblemen heel erg boos worden.
Soms is sprake van aangeleerd gedrag, dan weer is boosheid een uiting van onmacht.

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kinderen die weinig begrijpen van de sociale wereld om hen heen.

Het is aan ons het kind te ‘stoppen’, al dan niet in een time-out buiten de klas. 

De time-out-voorziening buiten de klas gebruiken wij om een kind tot rust te laten komen en zichzelf te hervinden.

De leerling staat dan tijdelijk onder toezicht van de ‘achterwacht’.

Ook kan het voorkomen dat wij een kind fysiek moeten stoppen omdat het een gevaar is voor zichzelf en/of de omgeving. 

De Sterrenkijker

De pedagogische benadering van alle leerlingen

 

Wij zijn er van overtuigd dat de school een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van kinderen. Onze manier van werken leidt er toe dat kinderen gaandeweg meer begrijpen. Zo krijgen ze meer grip op de wereld waarin ze leven.

Daarnaast heeft de school een belangrijke sociale functie.


Het is de plaats waar kinderen oefenen met – en groeien door – de omgang met leeftijdsgenoten.

Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en kunnen zich spiegelen aan voorbeelden.

 

Voor de Sterrenkijker is nog een andere factor van belang: bescherming.
Wij proberen onze leerlingen zo goed mogelijk te begrijpen. Door de juiste ondersteuning en begeleiding helpen we ze om uit de vicieuze cirkel van negatieve ervaringen te komen.

Deze beschermende functie is de pijler van ons pedagogisch klimaat. Met als belangrijkste elementen: begrip, structuur, overzicht, voorspelbaarheid, veiligheid en gehoord en gezien worden. 

De Sterrenkijker

Overzichtelijk, duidelijk, veel structuur

Onze leerlingen hebben een (leer-) omgeving nodig die overzichtelijk is.

Wij bieden ze:

 • een voorspelbaar lesprogramma
 • een directe en sturende onderwijsomgeving (doe dit, doe het zo etc.)
 • erkenning en herkenning, ondersteuning en begrip
 • veel structuur:
  - in tijd (dagindeling, volgorde van lessen/ taken/activiteiten, aansturen van werktempo)
  - in ruimte (eigen werkplek, activiteiten op een vaste plek)
  - in regels
  - in opvoedingsomgeving (vriendelijk, voorspelbaar, consequent, begrensd, neutraal)
Top