Privacy Statement

Privacyverklaring; Hoe gaat Stichting Oosterwijs om met persoonsgegevens. 

Contactgegevens: Stichting Oosterwijs, Wethouder van Eschstraat 58, 5348 AT Oss
Verwerkingsverantwoordelijke van de school (bestuur): mevr. S. van Proosdij
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming: mevr. A. Groen (a.groen@cedgroep.nl)

Stichting Oosterwijs verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Stichting Oosterwijs vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting Oosterwijs is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van jouw kind. In deze privacy toelichting leggen wij je graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van jouw kind omgaan. 

Waarom verwerken wij gegevens van jouw kind
Stichting Oosterwijs verwerkt persoonsgegevens van jouw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om jouw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om jouw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Wij verwerken gegevens van jouw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met jouw kind hebben (alleen VO) en/of voor onder andere het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kun jij de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

Welke gegevens verwerken wij van jouw kind
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van jullie als ouders hebben gekregen. Je kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als je weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om jouw kind in te kunnen schrijven bij Stichting Oosterwijs.

Welke persoonsgegevens wij van jouw kind verwerken kun je terugvinden onderaan deze toelichting bij Categorieën van persoonsgegevens.
Op jouw eigen verzoek en met jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van jouw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Je kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Stichting Oosterwijs zal jou nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen. 

Hoe gaan wij om met de gegevens van jouw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. 

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van jouw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Oosterwijs. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. 
Wij zullen de gegevens van jouw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van jouw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Als jij er belangstelling voor hebt kunnen wij je een overzicht hiervan geven.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders hebben jullie een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jouw kind verwerken.

Daarnaast kun je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Oosterwijs. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van jouw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als je ons verzoekt om gegevens van jouw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. 
Tevens heb je het recht om te vragen om de gegevens, die wij van jouw kind verwerken en wij van jou hebben ontvangen, aan jou over te dragen of op jouw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Stichting Oosterwijs zal geen besluiten nemen over jouw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van jouw kind, dan kun je altijd opheldering vragen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien jouw probleem niet goed wordt opgelost, dan kun je dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens: 

Categorie          

Toelichting       

 1. Contactgegevens

1a: naam, voornaam, e-mail, opleiding (bv. sector techniek);

1b: geboortedatum, geslacht;

1c: overige gegevens te weten:

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen;

 

 1. Leerling nummer een administratie-nummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1

 

 

 1. Nationaliteit en geboorteplaats

 

 

 1. Ouders, voogd

contact gegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres)

 

 1. Medische gegevens

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen);

 

 1. Godsdienst

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag).

 

 1. Studievoortgang

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:

 • Begeleiding leerling ( inclusief ontwikkelperspectief OPP)
 • Aanwezigheidsregistratie
 • Medisch dossier (papier)
 • Klas, leerjaar, opleiding
 1. Onderwijsorganisatie

gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes enz.

 

 1. Financiën

gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)

 

 1. Beeldmateriaal

foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.

Let op: Voor pasfoto voor identificatie-doeleinden is geen toestemming nodig (schoolpas en als aanvulling op het dossier).

 

 1. Docent /zorgcoördinator/ intern begeleider/ decaan / mentor

gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen

 

 1. BSN (PGN)

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.

 

 1. Keten-ID (Eck-Id)

Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten